گواهینامه ها و تائیدیه ها

گواهینامه ها و تائیدیه ها

مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

شماره سند:۱۰۹۲۹۳
سازمان اعطا کننده:مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
از تاریخ: ۸ مهر ۱۳۹۹
تا تاریخ: ۷ مهر ۱۴۰۴

دریافت فایل
zip
دریافت فایل
PDF

سازمان ملی استاندارد ایران

شماره سند:۱۰۹۲۹۳
سازمان اعطا کننده:سازمان ملی استاندارد ایران
از تاریخ:۱۹ آذر ۱۳۸۶

دریافت فایل
zip
دریافت فایل
image

گواهی ارزش افزوده

شماره سند:۱۰۹۲۹۵
سازمان اعطا کننده:سازمان امور مالیاتی کشور

دریافت فایل
zip
دریافت فایل
image

معرفی نامه خدمات کالیبراسیون توسط شرکت پخش فراورده های نفتی ایران

شماره سند:۱۰۹۲۹۶
سازمان اعطا کننده:شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
از تاریخ:۲۵ بهمن ۱۳۹۶

دریافت فایل
zip
دریافت فایل
image

پروانه فعالیت از سازمان هواپیمایی کشوری

شماره سند:۱۰۹۲۹۷
سازمان اعطا کننده: سازمان هواپیمایی کشور
از تاریخ:۲۴ شهریور ۱۳۹۳

دریافت فایل
zip
دریافت فایل
image