آزمایشگاه ابعاد

کالیبراسیون انواع:

 • بلوک سنجه گرید ۰ و ۱ و ۲
 •  انواع کولیس، میکرومتر، خط کش و متر نواری
 • ساعت اندازه گیری
 • ارتفاع سنج و عمق سنج
 • انواع ضخامت سنج و شعاع سنج
 •  الک
 • اپلیکاتور
 • گریندومتر
 • زاویه سنج 
 •  فیلر
 • شابلون دنده و گام
 • توازی و تختی سنج نوری
 • ترانسمیتر و سوئیچ سطح سنج
 • پروفایل پروژکتور
1/8
تنظیم

آزمایشگاه ابعاد

 

2/8
تنظیم

آزمایشگاه ابعاد

 

3/8
تنظیم

آزمایشگاه ابعاد

 

4/8
تنظیم

آزمایشگاه ابعاد

 

5/8
تنظیم

آزمایشگاه ابعاد

 

6/8
تنظیم

آزمایشگاه ابعاد

 

7/8
تنظیم

آزمایشگاه ابعاد

 

8/8
تنظیم

آزمایشگاه ابعاد