آزمایشگاه شیمی

کالیبراسیون انواع:

  • ویسکومترها(کاپیلاری، چرخشی، فلوکاپ)
  • هیدرومترها
  • هدایت سنج و کدورت سنج
  • رفراکتومتر، پلاریمتر، بوتیرومتر
  • PH متر
  • COD متر و BOD متر
  • تیتراتور کارل فیشر
  • آزمون براقیت

آنالیز دستگاهی شامل:

  • اسپکتروفتومتر
  • HPLC ،GC، IC, ICP, Flame Photometer
1/3
تنظیم

آزمایشگاه شیمی

 

2/3
تنظیم

آزمایشگاه شیمی

 

3/3
تنظیم

آزمایشگاه شیمی