آزمایشگاه دما و رطوبت

کالیبراسیون انواع:

 1. دماسنج های مایع در شیشه، دوفلزی و پرشده
 2. ترموکوپل ها
 3. ترمومترهای مقاومتی
 4. ترانسمیترهای دما
 5. ترموسوئیچ ها 
 6. ثبات ها و نشان دهنده های دما
 7. انواع محیط های دمائی
 8. دماسنج های تابشی
 9. انواع محیط های رطوبتی
 10. حسگرهای رطوبت
 11. ترانسمیترهای رطوبت
1/6
تنظیم

آزمایشگاه دما و رطوبت

 

2/6
تنظیم

آزمایشگاه دما و رطوبت

 

3/6
تنظیم

آزمایشگاه دما و رطوبت

 

4/6
تنظیم

آزمایشگاه دما و رطوبت

 

5/6
تنظیم

آزمایشگاه دما و رطوبت

 

6/6
تنظیم

آزمایشگاه دما و رطوبت