آزمایشگاه الکتریک

اندازه گیری و تولید جریان/ ولتاژ/ توان AC و DC

اندازه گیری و تولید مقاومت الکتریکی، ظرفیت سلفی و خازنی، فرکانس

کالیبراسیون انواع دور سنج و مولد دور

صوت سنج

تایمر و کرنومتر

اسیلوسکوپ

میگر

ارتعاش سنج

خدمات دیگر:

تعمیر انواع تجهیزات الکترونیکی

1/3
تنظیم

آزمایشگاه الکتریک

 

2/3
تنظیم

آزمایشگاه الکتریک

 

3/3
تنظیم

آزمایشگاه الکتریک