آموزش

آموزش

آموزش

  • توسط   مدیر فنی
  •  26   مرداد   1401
  •   2.8K

دوره های آموزشی شرکت تنظیم

اندازه گیری و کالیبراسیون عمومی

اندازه گیری و کالیبراسیون ابعادی

آزمون اتاق های تمیز و آزمون انواع هود

اندازه گیری و کالیبراسیون جرم و حجم

اندازه گیری و کالیبراسیون دما و محیط های دمایی

اندازه گیری و کالیبراسیون فشار

اندازه گیری و کالیبراسیون رطوبت نسبی

اندازه گیری و کالیبراسیون کمیت های الکتریکی

اندازه گیری و کالیبراسیون نیرو و گشتاور

کالیبراسیون دستگاه های آزمون کمیت شیمی PH متر، هدایت سنج، اسپکتروفتومتر، رفراکتومتر و هیدرومتر،کالیبراسیون دستگاه های آزمون کروماتو گرافی GC و HPLC ،اندازه گیری و کالیبراسیون ویسکوزیته و کالیبراسیون انواع ویسکومتر ها

کنترل کیفی نتایج اندازه گیری در آزمایشگاه های آزمون (عدم قطعیت ،تضمین کیفیت ،اعتبار دهی روشها و … )

محاسبه عدم قطعیت نتایج اندازه گیری

تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری

تحلیل سیستمهای اندازه گیری (MSA)

تشریح الزامات و مستند سازی اعتبار دهی آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025

ممیزی داخلی سیستم اعتبار دهی آزمایشگاه بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025تاکنون دیدگاهی ثبت نشده است

    یک پاسخ ارسال کنید

    Captcha