آزمایشگاه فشار

کالیبراسیون انواع:

  1. ترازو و گیج های فشار و خلاء
  2. مانومترهای فشار آب و جیوه
  3. فشارسنج های مطلق و بارومتریک
  4. فشارسنج های اختلاف فشاری
  5. سوئیچ های فشار
  6. ترانسمیتر و ترنسدیوسرهای فشار
  7. ثبات های فشار
  8. شیرهای اطمینان،شیرهای کنترل فشار و آزمون فشار شیرهای صنعتی(نیوماتیک و هیدروستاتیک)
1/4
تنظیم

آزمایشگاه فشار

 

2/4
تنظیم

آزمایشگاه فشار

 

3/4
تنظیم

آزمایشگاه فشار

 

4/4
تنظیم

آزمایشگاه فشار